Corax International Transport         GDPR

GDPR

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

tímto Vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší společností. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů dbáme v naší společnosti na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“), které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Většina osobních údajů je zpracovávána na základě plnění smluvních povinností, zákona nebo oprávněného zájmu. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo smluvní nebo zákonnou povinnost nebo oprávněný zájem, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů.

S ohledem na účel zpracování osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou, popř. po dobu nám stanovenou zákonem, zpravidla však po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu. Následně jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány, s výjimkou případu, kdy by byly zapotřebí pro účely uplatnění našich práv ve sporech, v soudních, rozhodčích, či správních řízeních – v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování Vašich osobních údajů Vás o této skutečnosti budeme též bez zbytečného odkladu informovat. Podrobnější informaci o délce zpracování konkrétních osobních údajů, Vám poskytneme na vyžádání.

K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty, kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se na naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle nařízení GDPR. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, dodavatele zboží, účetní, advokátní kanceláře a doručovací společnosti. Vždy však nepředáváme osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu. Seznam těchto subjektů Vám v případě zájmu zašleme.

 

Dle platné právní úpravy na ochranu osobních údajů máte následující práva:

- právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme

- právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné

- v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),

- právo požadovat po nás výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

- právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou

- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

- máte též právo na přenositelnost údajů v případě, kdy byste měli zájem předat jinému správci Vaše údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: CORAX, spol. s r.o., Mládežnická 1948/1, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic.

CORAX, spol. s r.o.

 
 
 
poptavka_form_kam_jezdime

poptávkový formulář


Pro ověření vyplňte první písmeno abecedy